top of page

Algemene Voorwaarden

1. Gasten

De vakanties van Maradijs zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die in redelijke mate zelfredzaam zijn en zelfstandig met een groep onbekenden op vakantie kunnen. Het aantal gasten is maximaal 14 per vakantie. Er is beperkt plaats voor deelnemers die bij langere afstanden een rolstoel of rollator gebruiken. Ook voor deze gasten geldt dat men grotendeels zelfredzaam moeten zijn, in een personenbus vervoerd moeten kunnen worden en – al dan niet met begeleiding – moeten kunnen traplopen. Voor gasten die onder behandeling staan van een arts of specialist geldt dat deze de deelname aan de vakantie verantwoord acht en goedkeurt. Indien er sprake is van medicijngebruik dient de deelnemer stabiel ingesteld te zijn op zijn of haar medicatie. De begeleiders van Maradijs zijn niet bevoegd om voorbehouden handelingen uit te voeren. 

 

2. Aanmelding
2.1 Reservering en aanmelding

De aanmelding van een deelnemer is definitief wanneer de inschrijving, ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger, is goedgekeurd, verwerkt door Maradijs en de reserveringsbevestiging per post is verstuurd. Met het (digitaal-) ondertekenen van de inschrijving verklaren de deelnemer en diens wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van Maradijs.

2.2 Volledigheid inschrijving

Het is van groot belang dat de inschrijving volledig en naar waarheid wordt ingevuld, aangevuld wordt met relevante informatie en wordt ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer. Alleen op deze wijze is het mogelijk de juiste begeleiding te bieden en een goede vakantie voor de deelnemer te garanderen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot uitsluiting van deelname.

2.3 Bevestiging van deelname en betaling van de reissom
Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Maradijs binnen drie weken een reserveringsbevestiging en een nota naar de deelnemer. De eerste aanbetaling van tenminste € 400,- plus eventuele annuleringsregeling dient binnen 14 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van Maradijs te zijn bijgeschreven. Het restant van de reissom dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de vakantie op de rekening van Maradijs te zijn bijgeschreven.

2.4 Laatste bericht voor vertrek
Uiterlijk 4 weken voor vertrek ontvangt de deelnemer een brief van Maradijs met gegevens over tijd en plaats van aankomst en vertrek, een telefoonnummer voor de achterblijvers en overige aandachtspunten. Tevens bevat deze brief een paklijst met aanwijzingen over mee te nemen kleding, medicatie en geld. Persoonlijke hulpmiddelen zoals een rolstoel, rollator e.d. worden niet op de paklijst vernoemd, maar dienen door een vakantiegast zelf meegenomen te worden naar de vakantie.

 
3. Verzekering & Annulering 

3.1 Reisverzekering

Een reisverzekering is niet bij de reissom inbegrepen. Deze kan bij elke verzekeraar worden afgesloten. Maradijs stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de deelnemer.

3.2 Annulering

Annulering dient schriftelijk plaats te vinden aan het adres van Maradijs. Zonder schriftelijke bevestiging van annulering verplicht Maradijs zich in geen geval tot terugbetalen van enig deel van de reissom. Als er minder dan 2 weken voor aanvang van de vakantie door de deelnemer wordt geannuleerd, dient Maradijs ook telefonisch op de hoogte gebracht te worden van de wens tot annulering.

3.3 Annuleringsregeling
Je kunt via Maradijs een annuleringsregeling afsluiten. De kosten hiervoor zijn € 63,-/73,- en zijn niet bij de reissom inbegrepen. In geval van annulering worden de kosten van de annuleringsregeling niet vergoed. Aanmelding voor de annuleringsregeling geschiedt automatisch middels het betalen van € 63,-/73,- bij de eerste (aan-) betaling aan Maradijs. De annuleringsregeling vergoedt niet genoten vakantiedagen naar rato, als gevolg van materiële beschadiging van eigendom of woning van de deelnemer waardoor zijn of haar aanwezigheid dringend noodzakelijk is, ernstig ongevalsletsel, onverwacht ernstige ziekte met noodzakelijk medisch ingrijpen of overlijden van deelnemer, diens huisgenoten of familieleden in de 1e of 2e graad. In geval van ziekte dient de deelnemer altijd een doktersverklaring te kunnen overleggen. Bij het niet nakomen van de in 5.4 genoemde verplichting om Maradijs op de hoogte te brengen van tussentijds opgetreden veranderingen in de gesteldheid van de deelnemer, vervalt de mogelijkheid tot aanspraak op annuleringsregeling.

3.4 Annulering van de vakantie door Maradijs
Maradijs behoud zich het recht voor een vakantie geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende deelnemers tot uiterlijk 8 weken voor vertrek. In dit geval neemt Maradijs contact op met de deelnemer of diens vertegenwoordiger om in overleg te bekijken of er een andere vakantie is waar de deelnemer zich voor zou willen inschrijven. Zo ja, dan kan de oorspronkelijke vakantie zonder bijkomende kosten omgeboekt worden naar een nieuw gekozen vakantie. Is dit niet het geval, of is er geen plaats meer op de vakantie van tweede keuze, dan heeft de deelnemer recht op restitutie van de totale reissom, voor zover reeds betaald.
 
4. Wijzigingen
4.1 Wijzigingen ten opzichte van de aangeboden vakanties in de brochure

Door vroegtijdige publicatie van het vakantieprogramma is het mogelijk dat er wijzigingen optreden in het programma en/of de accommodatie. Bij ingrijpende wijzigingen, zoals een volledig afwijkend activiteitenprogramma, neemt Maradijs voor aanvang van de vakantie contact op met de deelnemer en diens begeleider/wettelijk vertegenwoordiger en heeft de deelnemer het recht om zich zonder verdere kosten voor een andere vakantie aan te melden dan wel te annuleren.

4.2 Wijzigingen in het programma gedurende een vakantie
Het kan voorkomen dat gedurende een vakantie kleine aanpassingen worden gedaan met betrekking tot het oorspronkelijke
programma. Dit kan zijn door bijvoorbeeld weersomstandigheden, de aard van de groep deelnemers en onverwachte veranderingen in mogelijkheden ter plaatse. In dit geval zal altijd naar een passend alternatief gezocht worden.


5. Verplichtingen en aansprakelijkheid

5.1 Verplichtingen Maradijs
Maradijs verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de vakantie en het programma, ongeacht of de uitvoerder Maradijs of een in opdracht van Maradijs handelende organisatie betreft.

5.2 Uitsluiting aansprakelijkheid Maradijs
-  Maradijs is niet aansprakelijk voor schade of tekortkoming in de uitvoering van de vakantie als deze te wijten is aan een tekortkoming van de deelnemer of diens wettelijk vertegenwoordiger.
-  Maradijs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor begeleiding of zorg tijdens de reis van- en naar de vakantie.
-  Maradijs is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van voorbehouden handelingen, zoals genoemd in de wet BIG. Deze voorbehouden handelingen worden zelfstandig uitgevoerd door de deelnemer of in overleg met Maradijs door een bevoegd derde persoon, zoals een thuiszorgorganisatie. De overdracht naar - en kosten van thuiszorg vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer en diens wettelijk vertegenwoordiger.

-  Maradijs is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of zetfouten in de brochure.

5.3 Verplichtingen deelnemer
- Het is van groot belang dat de inschrijving -inclusief bijlagen- volledig is en zorgvuldig naar waarheid wordt ingevuld en ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger. Alleen op deze wijze is het mogelijk de juiste begeleiding te bieden en een goede vakantie te garanderen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot uitsluiting van deelname. Bij twijfel over geschiktheid van de gekozen vakantie voor de deelnemer, dient de wettelijk vertegenwoordiger bij inschrijving contact op te nemen met de coördinatie van Maradijs. De deelnemer verplicht zich verder aanwijzingen van Maradijs en van diens begeleiders strikt na te komen. De kosten van eventuele schade of letsel ontstaan aan derden of bezittingen van derden veroorzaakt door de deelnemer, worden op de deelnemer verhaald.
- Medicijnen dienen uitgezet in Baxtersysteem of weekdoos meegenomen te worden naar de vakantie, inclusief volledige bijsluiters, reservemedicatie en een volledig actueel ingevuld en ondertekend exemplaar van het Maradijs-Medicatieoverzicht. Dit overzicht wordt uiterlijk 4 weken voor de vakantie per post verstuurd naar elke deelnemer. Tijdens de vakantie wordt het overzicht gebruikt om de verstrekking op af te tekenen. Alle medicatie dient bij aanvang van de vakantie persoonlijk overhandigd te worden aan de eindverantwoordelijk begeleider.

5.4  Wijziging van medicatie, lichamelijke- of geestelijke gesteldheid deelnemer

Na het moment van inschrijving verplichten de deelnemer en diens wettelijk vertegenwoordiger zich om Maradijs up-to-date en op de hoogte te houden van wijzigingen met betrekking tot de deelnemer, voor wat betreft geestelijke- en/of lichamelijke gesteldheid, medicijngebruik en andere zaken die eerder ingevuld werden op het inschrijfformulier. Deze wijzigingen dienen schriftelijk of per email te worden gedaan aan het adres van Maradijs.

 

6. Voorvallen en Klachten
6.1 Klachten voorkomen
Lees voor je een vakantie boekt alle informatie op onze website goed door. Op deze manier kom je niet onnodig voor verrassingen te staan en weet je met wat voor soort organisatie je te maken hebt. Als je tijdens je vakantie ergens onvrede over krijgt, probeer dit dan aan te geven bij de begeleiders. Mogelijk kunnen begeleiders iets doen om de situatie te verbeteren. Eventuele voorvallen of klachten worden tijdens een vakantie genoteerd op een daarvoor bestemd formulier wat we samen met alle betrokken partijen invullen. Als men er tijdens de vakantie niet  (helemaal) uitkomt, dan bellen de begeleiders of coördinator van Maradijs met de contactpersoon van het thuisfront voor overleg.
6.2 Onvrede na je vakantie
Ben je na je vakantie nog ergens ontevreden over, bel ons dan. Samen kijken we met alle betrokken partijen na, wat we aan de situatie kunnen doen. Ben je daarna nog niet tevreden, dan kun je binnen 2 weken na het voorval schriftelijk een klacht indienen aan het adres van Maradijs per aangetekende post. We sturen je daarna direct ons klachtenprotocol toe waarna we streven om je klacht binnen een redelijke tijd op te lossen. 

 

7. Beeldmateriaal
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren deelnemer en diens wettelijk vertegenwoordiger ermee akkoord te gaan dat beeldmateriaal van de deelnemer, gemaakt  tijdens de vakantie, gepubliceerd kan worden in promotiemateriaal. Indien dit niet gewenst is, kunnen deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger dit schriftelijk of per email te melden aan Maradijs. 
Maradijs is niet verantwoordelijk voor het openbaar maken en/of verspreiden van beeldmateriaal gemaakt tijdens een vakantie door deelnemers of derden.


8. Uitsluiting van deelname
Maradijs behoudt zich het recht voor deelnemers die zich voor één of meerdere vakanties hebben aangemeld, met opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan betreffende vakantie(-s) wanneer veranderingen in lichamelijke of psychische gesteldheid na het moment van inschrijving maken dat een deelnemer niet meer past binnen het eerdergenoemde profiel van Maradijs vakantiegasten.

Wanneer tijdens een vakantie blijkt dat gedrag van een deelnemer een goed verloop van de vakantie voor hem/haar zelf en andere deelnemers en/of begeleiders in de weg staat, behoud Maradijs zich het recht voor om met opgave van redenen en in overleg met de deelnemer en diens wettelijk vertegenwoordiger, de deelnemer van verdere voortzetting van de vakantie uit te sluiten. Restitutie van de reissom door Maradijs is in deze gevallen uitgesloten. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

bottom of page